Tetova News - Lajmet e fundit

OJQ Gjeomjedisi & Geo-environmental

OJQ Gjeomjedisi & Geo-environmental

Ø  Mbrojtjen e mjedisit në:Tokë ,ajr, dhe ujë.
Ø  Hulumtimin  e burimeve alternative të energjisë.
Ø  Menaxhimin e mjedisit dhe të emergjencave.
Ø  Përgatit programet për vetëdijësimin e  shoqërisë civile
Ø  Parandalimin e degradimit të mëtejshëm të mjedisit, gatishmërinë për bashkëpunim me OJQ të tjera. Projekt-propozimet për  evidentimin dhe sanimin e ndotësve në mjedis.

N.SH. Gjeomjedisi & Geo-environmental

1.  Ndërmjetësimin në tregtinë e lëndeve djegëse, xeheve, metaleve dhe produkteve industriale kimike.
2.  Shembja e ndërtesave dhe përgatitja e tokave.
3.  Riciklimi i hedhurinave dhe mbeturinave metalike dhe jo metalike.
4.  Nxjerrja dhe aglomerimi i linjiteve dhe thëngjillit të murrëm.
5.  Përgatitja e Elaborateve të VNM ( Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis)
  për Operatorët Ekonomik dhe Impianteve  që kanë ndikim në mjedis.


Tetova News - Lajmet e fundit

Google+ Followers